Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Gisda yn Estonia | Papur Dre

Gisda yn Estonia

pdre9

Aeth dau aelod staff a thri pherson ifanc o Gisda i Estonia ym mis Hydref 2012. Cyfnewidfa Ieuenctid Ewropeaidd oedd yr achlysur a’r teitl a roddwyd iddo oedd ‘Man in the Mirror’.

Thema’r wythnos oedd ‘Cychwyn Gyda chi eich Hun’. Roedd rhaid i bobl ifanc edrych ar eu hunain drwy wahanol ffurfiau celf i geisio newid rhywfaint a cheisio gwella’u hunain mewn un ffordd neu’i gilydd. Roedd hyn yn cynnwys dawns, theatr masgiau, pypedau, gweithdy clowns a cherdd.

Dywedodd Daniel, un o weithwyr allweddol Gisda, “Roedden ni’n aros yn Ysgol Kohila sydd 30km tu allan i Tallinn, prifddinas Estonia. Disgynnodd y tymheredd i -6C tra roedden ni yno. Mae’n gallu bod mor oer â -30C ym mis Ionawr! Cymerodd Gemma, person ifanc o Gisda, a finnau ran mewn gweithdy theatr masg i edrych ar rai o’r rhwystrau sy’n gallu bod yn ein bywydau, a cheisio defnyddio’n profiadau o’r gorffennol mewn perfformiad byr. Roedd yn wych gweld Gemma yn mwynhau’r gweithdy hefyd ac yn fwy hyderus oherwydd y digwyddiad.” Dywedodd Gemma, “Roedd hyn yn ystyrlon i mi ac mae wedi fy nysgu bod pawb o wahanol ddiwylliannau a chenedlaethau ’run fath â’i gilydd tu mewn gyda’r un gobeithion a’r un ansicrwydd. Mae wedi agor fy llygaid.”

“Ar ddiwedd yr wythnos cafodd yr holl berfformiadau eu crynhoi i greu un perfformiad theatr i’r bobl leol. Roedd yn wych gweld y bobl ifanc yn herio’u hunain ac yn cael profiad o rywbeth hollol wahanol.

“Ar y diwrnod olaf aethon ni ar daith i Tallinn lle buon ni’n perfformio tri ‘flash mob’. ‘Flash mob’ ydi grŵp o bobl yn ymuno â’i gilydd yn sydyn mewn lleoliad, yn perfformio rhywbeth anghyffredin ac efallai heb lawer o bwynt iddo, am gyfnod byr, cyn gwasgaru. Pwrpas hyn ydi creu adloniant neu fynegi rhywbeth mewn ffordd artistig. Fe gawson ni lawer o hwyl gyda’r digwyddiad yma achos roedd yn rhyfedd gweld ymateb y bobl o’n cwmpas tra roedd hyn yn digwydd! Rydyn ni’n gobeithio perfformio ‘flashmob’ byr yng Nghaernarfon yn fuan felly gwyliwch allan amdano!

“Ar ddiwedd y cyfnewid roedd ein pobl ifanc yn emosiynol iawn oherwydd eu bod wedi cwrdd â nifer o ffrindiau ac roedd y profiad wedi eu cyffwrdd mewn gwahanol ffyrdd. Maen nhw’n awyddus i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y dyfodol a buasent yn awgrymu’r profiad blinedig ond gwerthfawr yma i unrhyw berson ifanc arall.”

Dywedodd Sophie, “Nes i fwynhau’r profiad cymaint a byddwn yn bendant mynd yn ôl eto. Y dawnsio nes i fwynhau fwyaf ac mae wedi fy ysbrydoli i fynd ymlaen i wneud mwy o ddawnsio.”

Dywedodd Tom, “Rwyf eisiau diolch i Gisda am y cyfle i fynd ar y gyfnewidfa anhygoel yma, nes i fwynhau’n arw. Diolch i Dan a Tracey hefyd; roedden nhw’n anhygoel drwy’r wythnos yn gwneud yn siŵr ein bod yn iawn.”